BACK TO TOP >>
Số 47 - Sep 2016
Contact: trongnguoi2014@gmail.com

Tổng quan về đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

1/9/2016 -- Lê Công Lương

Trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đã thực sự hình thành một đội ngũ trí thức mới...

 

1. Ưu điểm

a.  Đội ngũ trí thức phát triển nhanh chóng về mặt số lượng

Sự hình thành và phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam trước hết là kết quả của những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng trí thức trong các giai đoạn cách mạng.

Với quy mô giáo dục phát triển nhanh chóng, trong những năm qua đã tạo nên sự phát triển vượt bậc về số lượng đội ngũ trí thức. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cùng với tốc độ tăng trưởng quy mô đào tạo, số lượng đội ngũ trí thức cũng tăng lên một cách nhanh chóng.

Nếu như năm 2000, đội ngũ trí thức cả nước chỉ có 1.322.691 người (Từ cao đẳng trở lên) thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên là 6.550.234 (gấp 4,95 lần);  số thạc sỹ từ 10.000 lên 118.653 người (tăng 11,86 lần), còn số tiến sĩ thì tăng từ 12,691 lên  đến 24.667 người (tăng 1.94 lần).

 

Tong quan ve doi ngu tri thuc Viet Nam hien nay

TS.Lê Công Lương, Chánh Văn phòng LHHVN phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ngoài trí thức trong nước, còn có khoảng hơn 400.000 người trí thức Việt kiều (trong đó có hơn 6.000 tiến sĩ và hàng trăm trí thức tên tuổi được đánh giá cao) trên tổng số hơn bốn triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ước tính có tới 150.000 trí thức kiều bào tại Hoa Kỳ (riêng tại thung lũng Si-li-côn có khoảng 12.000 người Việt Nam đang làm việc và hơn 100 người làm việc cho Ngân hàng Thế giới...), 40.000 trí thức tại Pháp, 20.000 trí thức tại Ca-na-đa, 4.000 trí thức tại Đông Âu và Liên bang Nga, 7.000 trí thức tại Ô-xtrây-li-a...

 

b. Về cơ cấu: đội ngũ trí thức có những chuyển biến hợp lý

Những tiến bộ trong chính sách xây dựng đội ngũ trí thức, xu thế phát triển đất nước trong thời đại mới đã từng bước tạo cho trí thức nước ta phát triển về mặt cơ cấu. Điều này được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau:

Một là, nguồn đào tạo của trí thức Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng. Ngoài nguồn đào tạo trong nước, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tạo ra cơ hội to lớn để mỗi người có điều kiện tham gia học tập ở nước ngoài theo nhiều hình thức khác nhau.

Từ năm 2000 đến năm 2013 cả nước có 364 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã và đang được thực hiện, trong đó có 143 chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ, số liệu cụ thể như sau:

Trong số 143 chương trình liên kết đào tạo, quy mô nhất là Đề án 322 và Đề án 165. Năm 2000, Chính phủ đã có Quyết định số 322 QĐ/TTg ngày 19/4/2000 phê duyệt Đề án Đào tạo cán bộ khoa học – kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 322). Đề án 322 là chương trình đầu tiên sử dụng ngân sách Nhà nước để chủ động kế hoạch gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài cho những ngành mà Việt Nam đang cần.

Trong 13 năm qua, đề án đã tuyển và cử được 5.833 người đi học, trong đó có 2.951 tiến sĩ, 1.603 thạc sĩ, 260 thực tập sinh và 1.019 đại học; Ngày 27-6-2008, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 165-TB/TW về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Đề án 165).

Sau 5 năm thực hiện (từ năm 2009), Đề án đã tổ chức các loại hình đào tạo: thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho 11.690 lượt cán bộ. Trong số 941 người đi học thcc sĩ, tiến sĩ, có 158 tiến sĩ và 444 thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài,  339 thạc sĩ đào tạo theo hình thức liên kết. Hiện nay, trí thức Việt Nam đã và đang được đào tạo ở hầu hết các quốc gia, trong đó phải kể đến như: Nga, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Ôxtrâylia, Niudilân, Canađa, Hà Lan v.v...

Hai là, ngành nghề đào tạo của trí thức ngày càng được mở rộng. Xu thế này là mang tính khách quan phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và thời đại trong giai đoạn mới. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, ngoài những ngành nghề mang tính “truyền thống”, xuất hiện nhiều loại hình ngành nghề mới như: hành chính công, chính sách công, công nghệ đa phương tiện.

Ba là, hình thức đào tạo ngày càng phong phú và đa dạng. Quan điểm và chính sách GD&ĐT ở nước ta hiện nay tạo điều kiện cho mọi người có điều kiện học tập nâng cao trình độ dân trí, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bốn là, cơ cấu đội ngũ trí thức phân theo loại hình đơn vị có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực. Đó là sự dịch chuyển tăng tỷ lệ trí thức trong khối kinh tế và giảm tỷ lệ trí thức trong khối hành chính sự nghiệp. Nếu như năm 2002 đội ngũ trí thức trong khối kinh tế tỷ lệ cơ cấu chỉ có 30,98% (571.114 người), thì đến năm 2012 tỷ lệ cơ cấu tăng lên 49,64% (3.031.546 người). Ngược lại, khối hành chính sự nghiệp tỷ lệ cơ cấu từ chỗ chiếm 69,02% (571.114 người ) thì đến năm 2012 tỷ lệ cơ cấu chỉ còn 49,99% (3.031.546 người).

 

c. Đội ngũ trí thức đã có những đóng góp, cống hiến to lớn vào sự phát triển của đất nước

Đội ngũ trí thức nước ta với tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bằng hoạt động sáng tạo, trí thức nước ta có đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một là, đội ngũ trí thức đã xây dựng những luận cứ khoa học góp phần quan trọng trong việc hoạch định, phản biện và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước các cấp.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức đã trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị những quyết sách của Đảng và Nhà nước. Trong bầu không khí sinh hoạt dân chủ, tôn trọng trí thức của Đảng và Nhà nước, hoạt động của đội ngũ trí thức đã có nhiều đổi mới. khuyến khích việc thảo luận, tranh luận, lấy ý kiến đóng góp… để có những kiến giải, lý luận và phương án cải biến thực tiễn khả thi, hiệu quả và phù hợp nhất. Vì vậy, trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định các chiến lược phát triển KT - XH của Đảng và chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở đều có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức.

Hai là, đội ngũ trí thức đã góp phần tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ các nhà trí thức khoa học, công nghệ đã đóng vai trò động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong quản lý sản xuất, họ là người thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, góp phần tổ chức lại và hướng dẫn các lực lượng lao động khác đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Người làm công tác khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, triển khai công nghệ tiên tiến và các dịch vụ khoa học, công nghệ khác.

Ba là, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp quan trọng, quyết định trong sự nghiệp GD&ĐT, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Đội ngũ trí thức có vai trò và trách nhiệm lớn lao trong việc đẩy mạnh đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo ra những người có năng lực cao và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng cho những nhu cầu lao động hiện nay. Không chỉ tham gia quá trình giáo dục đào tạo trong nước, đội ngũ trí thức Việt Nam còn tham gia giảng dạy ở các trường đại học quốc tế, rất nhiều giáo sư người Việt đang công tác và giảng dạy tại các nước phát triển.

Bốn là, đội ngũ trí thức là lực lượng trực tiếp góp phần duy trì và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, tiếp thu nền văn hóa, văn minh nhân loại.

Vai trò của đội ngũ trí thức tất nhiên không chỉ thể hiện trong lĩnh vực sáng tạo ra của cải vật chất, mà cả trong lĩnh vực sáng tạo những giá trị của đời sống tinh thần. Công cuộc đổi mới đất nước đã hướng tất cả đội ngũ trí thức phát huy lao động sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ra sức khắc phục tình trạng đói nghèo về trí tuệ, văn hóa, thông tin… Khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật trong quần chúng nhân dân lao động trên khắp cả nước, mở mang tri thức, giao lưu văn hóa, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại góp phần làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú và trong sáng.

Năm là, các công trình nghiên cứu, sáng tạo khoa học của trí thức Việt Nam ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng

Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, các giải thưởng, hội thi, hàng vạn lượt trí thức đã tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

Trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đã thực sự hình thành một đội ngũ trí thức mới...

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức hàng năm và được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - KT - XH lớn, đã được triển khai trong toàn quốc nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ. Sau 19 năm tổ chức từ 1995 đến 2014 đã có 2.076 công trình tham dự giải và đã có 650 công trình được trao giải.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc được tổ chức 2 năm/1 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực KHKT, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT - XH, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tính từ Hội thi lần thứ 8 đến lần thứ 12 tức là từ năm 2004 - 2013 đã có gần 2.600 giải pháp tham dự và gần 250 giải pháp đoạt giải. các công trình đoạt giải đã được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Trên bình diện quốc tế, hoạt động của đội ngũ trí thức Việt Nam ngày càng mở rộng và có những cống hiến đóng góp tích cực. Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế ngày càng tăng. Trong giai đoạn 1996-2011, Việt Nam có 13.172 ấn phẩm khoa học công bố trên các tập san quốc tế có bình duyệt.

Chỉ riêng Viện KH&CN Việt Nam, năm 2010, công bố 1573 công trình khoa học, trong đó 336 công trình tiêu biểu được công bố trên các tạp chí uy tín đạt tiêu chuẩn ISI (Institute for Scientific Information), tăng hơn 26% so với năm 2009. Số lượng bài báo đăng tạp chí quốc tế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tăng gần 4 lần từ năm 2006 đến 2013. Năm 2006, toàn ĐHQG-HCM có 110 bài báo quốc tế, đến năm 2013 con số này là 412 bài. Số bài ISI trong tổng số bài báo quốc tế chiếm một tỉ lệ lớn, dao động từ 60% đến 78% tùy năm.

 

2. Tồn tại, hạn chế 

a. Trí thức Việt Nam phân bổ không đồng đều giữa các địa phương, các vùng lãnh thổ, các loại hình đơn vị và các thành phần kinh tế

Trí thức Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các địa phương và các vùng miền của đất nước, trong đó, chủ yếu là tại vùng đồng bằng Sông Hồng và Miền Đông Nam bộ. Theo số liều điều tra của Tổng cục Thống kê đến 31/12/2012, cả nước có 6.107.301 có trình độ cao đẳng trở lên, vùng đồng bằng Sông Hồng đã có 2.102.129 người chiếm 34,4% số lượng trí thức cả nước.

Đặc biệt tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó Miền núi và Trung du phía Bắc chỉ có 583862 trí thức, chiếm 9,56% số lượng trí thức cả nước; Vùng Tây Nguyên chỉ có 233938 trí thức, chiếm 3,83% số lượng trí thức cả nước Sự phân bố không đồng đều lực lượng trí thức tạo ra nhiều bất cập cho quá trình phát triển, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiệm vụ xây dựng và củng cố khối liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức.

Đội ngũ trí thức Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các loại hình đơn vị, chủ yếu là nằm ở khối hành chính sự nghiệp, giáo dục và y tế. Tuy nhiên trong những năm gần đây xu hướng dịch chuyển cơ cấu từ khối kinh tế sự nghiệp sang khối kinh tế đã gần ở cân bằng. Nếu như 10 năm trước (2002) khối kinh tế chỉ có 30,98% trí thức thì đến cuối năm 2012 tỷ lệ này đã tăng lên 49,64%. Khối hành chính sự nghiệp từ 69,02% (2002) thì đến cuối năm 2012 tỷ lệ này đã giảm còn 49,99%.

Đội ngũ trí thức Việt Nam phân bố không đồng đều giữa các loại hình doanh nghiệp. Trong những năm gần đây xu hướng dịch chuyển cơ cấu từ khối doanh nghiệp nhà nước sang khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.. Nếu như 10 năm trước (2002) doanh nghiệp nhà nước có 31,35% trí thức thì đến cuối năm 2012 tỷ lệ này chỉ còn 9,10% trí thức. Điều này thế hiện sự phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, mặt khác thể hiện sự yếu kém của khối doanh nghiệp nhà nước, sự mất dần vai trò chủ đạo trong kinh tế, suy giảm sự thu hút đối với trí thức.

 

b. Trí thức bậc cao vừa thiếu vừa cơ cấu bất hợp lý, trí thức trẻ chất lượng thấp, thất nghiệp cao

Về số lượng thống kê giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) ở Việt Nam hiện nay, Theo GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐ CDGSNN), cho biết: Từ năm 1976 cho đến hết năm 2013, sau 37 năm, tổng số GS,PGS đã công nhận ở Việt Nam là 10.453, trong đó có 1.569 GS và 8.884 PGS, nhiều người đã mất và về hưu.

Trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đã thực sự hình thành một đội ngũ trí thức mới...

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước thống kê, trong 5 năm từ 2009 - 2013, Hội đồng CDGSNN đã xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho tổng số 2.744 nhà giáo, trong đó 269 GS và 2475 PGS. Như vậy, trong 5 năm gần đây, bình quân mỗi năm có thêm được 54 GS và 493 PGS, nhưng vẫn chưa bù kịp cho số GS, PGS về hưu hàng năm.

Trong sự phân bố cơ cấu đội ngũ tiến sỹ lại càng bất cập. Theo Bộ Giáo dục – Đào tạo, tính đến năm 2013 chỉ có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học trong khi đó, Việt Nam có khoảng 24.300 tiến sĩ. Trong khi đó, theo TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc gia nếu tính từ hàm Thứ Trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản.

Trong khi trí thức bậc cao vừa thiếu vừa cơ cấu bất hợp lý thì số trí thức trẻ ra trường do chất lượng đào tạo thấp, đào tạo tràn lan nên không tìm được việc làm ngày một gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính tháng 01/2016  có hơn 225 nghìn người có trình độ từ đại học trở lên đang thất nghiệp.

 

c. Chất lượng đội ngũ trí thức Việt Nam chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chưa tiến kịp với khu vực và quốc tế

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn 2006 - 2010, Việt Nam có khoảng 200 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp tại Cục Sở hữu trí tuệ”. Còn theo 2 tác giả Lê Văn Út và Thái Lâm Toàn thì “từ năm 2006 - 2010, Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng kí tại Hoa Kì. Trong khi đó Nhật Bản là 46.139, Hàn Quốc là 12.262, Singapore là 647, Malaysia là 161, Thái Lan là 53, Philippin là 27”. Về công bố quốc tế, theo thống kê của Viện Thông tin khoa học (ISI), trong 15 năm qua (1996 - 2011), Việt Nam chỉ có 13.172 ấn phẩm khoa học công bố trên các tập san quốc tế, bằng khoảng 1/5 của Thái Lan (69.637), 1/6 của Malaysia (75.530), 1/10 của Singapore (126.881)...

Bên cạnh những hạn chế về khả năng sáng tạo, trình độ ngoại ngữ của trí thức Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chuyên môn. Thực tế cho thấy, chỉ một bộ phận trí thức được đào tạo ở nước ngoài mới đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chính hạn chế này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sáng tạo của trí thức Việt Nam, bởi lẽ, trong điều kiện hiện nay, nếu không bảo đảm được yêu cầu về ngoại ngữ thì khó có thể tiếp cận được kho tri thức phong phú của nhân loại được đăng tải trên Internet; ít có điều kiện để tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu với các tổ chức ở bên ngoài, các cuộc hội thảo quốc tế v.v...

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, một bộ phận trí thức thoái hóa, biến chất, chạy theo đồng tiền mà không chú ý tới việc thực hiện chức năng của người trí thức chân chính. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước còn nhiều bất cập, một bộ phận trí thức (nhất là trí thức trẻ) có xu hướng xa rời hoạt động của trí thức để tham gia vào các lĩnh vực khác có thu nhập cao hơn.

Bên cạnh đó, một bộ phận trí thức, trong đó, có những người có trình độ học vấn và chuyên môn cao, còn thiếu tự tin, e ngại, né tránh những vấn đề nhạy cảm. Hay nói cách khác, hoạt động phản biện của trí thức Việt Nam đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước vẫn còn yếu, chưa tương xứng với tiềm năng của họ.

Đánh giá về những hạn chế này, trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Đảng ta khẳng định: “Một bộ phận trí thức, kể cả người có trình độ học vấn cao, còn thiếu tự tin, e ngại, sợ bị qui kết về quan điểm, né tránh những vấn đề có liên quan đến chính trị.

Một số giảm sút đạo đức nghề nghiệp, thiếu ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng, có biểu hiện chạy theo bằng cấp, thiếu trung thực và tinh thần hợp tác. Một số trí thức không thường xuyên học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thiếu ý chí và hoài bão. Nhiều trí thức trẻ có tâm trạng thiếu phấn khởi, chạy theo lợi ích trước mắt, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên về chuyên môn”.

Trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đã thực sự hình thành một đội ngũ trí thức mới...

 

3. Thay lời kết

Nhìn tổng quát, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của Ðảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm qua nhất là từ khi đổi mới đã thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của trí thức, có những bước tiến trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn những đòi hỏi mới của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Như vậy, trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đã thực sự hình thành một đội ngũ trí thức mới, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, đội ngũ trí thức đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và phát triển đất nước.

Tuy vậy, công tác trí thức của Ðảng và Nhà nước trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Về chủ trương, chính sách, đến nay, chúng ta vẫn chưa có chiến lược tổng thể xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự thể hiện quan điểm lấy khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo làm "quốc sách hàng đầu", chưa gắn với các giải pháp phát huy vai trò của trí thức.

Nhiều chủ trương, chính sách về trí thức chậm đi vào cuộc sống, thiếu hiệu quả, có nơi thực hiện thiếu nghiêm túc, một số chính sách không phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế hoặc thiếu những chế tài đủ mạnh bảo đảm việc thực thi có hiệu quả. Hệ thống giáo dục còn lạc hậu, chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Thiếu chính sách đủ mạnh thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài và tạo điều kiện trí thức trong nước được đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác, giao lưu, làm việc ở nước ngoài. Cơ chế, chính sách tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ, văn hóa, văn nghệ còn nhiều bất cập.

Nhìn chung, so với yêu cầu phải có trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các chính sách đối với trí thức còn thiếu, chưa đồng bộ, chậm đổi mới, còn nặng tính hành chính và dấu ấn của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, một số cán bộ Ðảng và chính quyền chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của trí thức, đánh giá, sử dụng trí thức không đúng năng lực, trình độ, dẫn tới hạn chế sự cống hiến của trí thức; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ chú trọng vốn tiền, vật chất mà chưa coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn tới coi nhẹ vai trò của trí thức, thậm chí xem thường trí thức.

Trong quan hệ với trí thức, vẫn tồn tại tư tưởng ngại tiếp xúc, đối thoại, không chịu lắng nghe, thậm chí có biểu hiện quy chụp, thiếu dân chủ đối với trí thức. Công tác tổ chức và quản lý cán bộ còn nhiều điểm không phù hợp với đặc trưng lao động của trí thức, nhất là khâu đánh giá, sử dụng, phát hiện, tuyển chọn, trọng dụng nhân tài.

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trọng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có sự đổi mới toàn diện của cả hệ thống chính trị từ đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới cơ chế chính sách của nhà nước đến nội dung, hình thức vận động trí thức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  đoàn thể. Phải xác định những giải pháp trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong công tác trí thức: Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức.

Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến; có chính sách đặc biệt đối với nhân tài của đất nước. Đây chính là hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức và trí thức đích thực thì cái cần nhất là môi trường dân chủ, tự do sáng tạo, để thể hiện được những ý tưởng mà mình ấp ủ, vì mục tiêu, vì đại nghĩa của dân tộc.

Mặt khác, đội ngũ trí thức cũng phải không ngừng học tập, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, tự tu dưỡng, rèn luyện, say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân công hiến góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

VÀI TIN TỨC TRONG THÁNG - SOME RELEVANT NEWS

 1. Hơn 1,5 triệu học sinh TP.HCM tựu trường
  15/08/2016    -   Phương Chi
  Ngày hôm nay 15/8, hầu hết học sinh mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn TP.HCM đã tựu trường. Đây là năm đầu tiên mà nhiều học sinh phổ thông của TP.HCM đến trường sau một mùa hè được nghỉ tới gần hai tháng rưỡi.
 2. Cả nước thống nhất khai giảng sáng 5/9
  24/08/2016    -   Hà Phương
  Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT hướng dẫn các trường thống nhất tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 vào lúc 7h30 sáng ngày 5/9/2016 – Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.
 3. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Giáo dục phải coi trọng văn hóa gia đình'
  02/08/2016   -   Hải Bình
  Bên cạnh kiến thức, sinh viên rất cần kỹ năng về cuộc sống. Cá nhân Bộ trưởng Giáo dục cho rằng có nhiều sinh viên hiện nay chỉ "đam mê cái gì thì học cái đó...". Sinh viên nếu muốn hội nhập thế giới, ra bên ngoài thì trước hết cần hội nhập với những người xung quanh, với bố mẹ và người thân. Bởi rất nhiều sinh viên không để ý mối quan hệ với người thân, bố mẹ.
 4. Thủ tướng: "VN nhiều tiến sĩ nhưng ít công trình giá trị"
  05/08/2016   -   Thanh Hùng
  Trong bài phát biểu hơn 30 phút trước khi kết thúc hội nghị triển khai năm học mới, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã đề cập tới vấn nạn bằng cấp và kêu gọi giáo dục trở lại "thực học".
 5. Cải cách thể chế về GD-ĐT trong năm học 2016 - 2017
  04/08/2016   -   Ngân Anh
  Trước ngày diễn ra hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016 - 2017 (ngày 5/8), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tất cả vì tiềm năng lớn nhất của đất nước là nhân lực - nhân tài.
 6. Hoàn tất sửa đổi Thông tư 30 trước năm học mới
  07/08/2 016    -   Lê Văn
  Chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ được đưa ra trong cuộc họp sáng 6/8 khi thảo luận về Thông tư 30 và Mô hình trường học mới VNEN với tham gia của lãnh đạo các Sở GD-ĐT, các giáo viên và nhiều chuyên gia.
 7. Đừng lo Thông tư 30, hãy lo giáo viên!
  06/08/2016   -   Thu Hà
  “Mấy hôm nay nghe Bộ Giáo dục đang dạo đầu là sẽ sửa Thông tư 30 (TT30)! Thì cũng đủ rồi, đến lúc phải thay đổi rồi. Nhưng mà sửa cho nó chạy tốt hơn nhé, đừng có bỏ!” – đây là lời nhắn nhủ của chị Thu Hà, một phụ huynh học sinh.
 8. Bộ GD-ĐT chỉ ra những cách hiểu sai của giáo viên về Thông tư 30
  18/08/2016    -   Thanh Hùng
  Ngoài việc chỉ ra những cách hiểu sai của giáo viên về Thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra những giải thích để gỡ rối trong quá trình thực hiện. Theo Bộ GDĐT, trong đánh giá học sinh tiểu học, hiện nhiều giáo viên đang có những cách hiểu chưa đúng với tinh thần của Thông tư 30.
 9. “Thông tư 30 méo mó vì các cấp quản lý trung gian”
  25/08/2016    -   Thanh Hùng
  Qua quá trình thực hiện Thông tư 30 (TT30) đánh giá học sinh tiểu học, nhiều giáo viên cho rằng tinh thần nhân văn của Thông tư này bị bóp méo qua các cấp quản lý trung gian. Điều này khiến giáo viên rất vất vả và cảm thấy bị gò bó.
 10. Thông tư 30 sẽ được sửa như thế nào?
  27/08/2016    -   Hạ Anh - Thanh Hùng
  Thông tư 30 sẽ được sửa đổi trên tinh thần khắc phục những bất cập sau 2 năm triển khai nhằm giảm áp lực, khối lượng công việc cho giáo viên. Để hiểu rõ hơn về những sửa đổi lần này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT).
 11. Thay đổi nhân sự điều hành đề án dạy và học ngoại ngữ
  26/08/2016    -   Minh Phong
  Chiều 25/8, trong khuôn khổ của buổi họp giao ban, Bộ GD-ĐT đã thông báo và công bố nhiều quyết định về nhân sự.
  Tiếp nhận biệt phái và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".
 12. Không chuyển Trường ĐH Việt Đức về ĐH Quốc gia TP.HCM
  27/08/2016    -   Hà Ánh
  Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày 4.8 thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg về chuyển Trường ĐH Việt Đức trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.
 13. Bộ GD-ĐT công bố nhiều quyết định nhân sự
  26/08/2016    -   Minh Phong
  Chiều 25/8, trong khuôn khổ của buổi họp giao ban, Bộ GD-ĐT đã thông báo và công bố nhiều quyết định về nhân sự.
 14. 5 kiến nghị thúc đẩy ngoại giao giáo dục của Bộ trưởng Nhạ
  23/08/2016    -   Hà Phương
  Trong bài phát biểu tại hội nghị Ngoại giao sáng nay, 23/8, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đưa ra 5 việc cần giải quyết để thúc đẩy ngoại giao giáo dục trong thời gian tới.
  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất 5 công việc mà ngành giáo dục cần sự hỗ trợ, phối hợp của ngành ngoại giao để thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác, hội nhập quốc tế về giáo dục.
 15. Sai phạm hàng chục tỉ đồng công trình Văn miếu 'thờ Khổng Tử'
  06/08/2016   -   Bích Diệp - Dân Trí
  Qua kết quả kiểm toán năm 2015, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng công trình Văn miếu trên địa bàn tỉnh này để xảy ra sai sót hàng chục tỉ đồng.

  Học bổng -- Opportunities

 16. The Philip Jones Griffiths Award
  Trolley Books are delighted to announce that applications are now open for the inaugural Philip Jones Griffiths Award from The Philip Jones Griffiths Foundation. The award is for documentary photography and must be used to complete a body of work, regardless of what stage the project is in, from a proposal to nearing completion. The subject matter must be related to issues of social and political importance. The photographer will receive £10,000.
  The Philip Jones Griffiths Award will be annual and judged by a mixture of highly respected professionals and renowned photographers.
  For more information and how to apply please visit HERE
  The deadline for the applications is October 10th 2016, with the winner announced on November 15th 2016.

  Triển Lãm -- Exhibits – Conferences

 17. Giải văn học năm 2015
  17/10/2015   -   Mặc Lâm
  Giải văn học năm 2015 của Hội nhà văn Hà Nội vừa được trao cho 6 bộ môn trong đó tiểu thuyết và thơ được trao cho hai tác giả Nguyễn Bình Phương và Phan Huyền Thư. Mặc Lâm có bài phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng là chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội để có thêm chi tiết về hai giải thưởng văn học quan trọng này.
 18. Dang Nhat Minh Retrospective
  This series was curated by Professor Dick Gebuys, who has been writing
  a book about Dang Nhat Minh and his works. Mr. Gebuys will be present
  for Q&A after each of the screenings, and Dang Nhat Minh will also
  join for some of the discussions.
  For reservations, reply to this e-mail, or phone to Hanoi Cinematheque
  Thursday, Friday or Saturday between 15:00 – 21:00. (Tel: 3936 2648)

  SCHEDULE
  - Monday August 8 - 19:30 WHEN THE 10TH MONTH COMES
  - Tuesday August 9 - 19:30 THE GIRL ON THE RIVER
  - Wednesday August 10 - 19:30 NOSTALGIA FOR THE COUNTRYSIDE
  - Thursday August 11 - 19:30 HANOI WINTER 1946
  - Friday Auguat 12 - 19:30 SEASON OF GUAVAS
  - Saturday August 13 - 19:30 DON’T BURN
 19. Buổi nói chuyện khoa học Người đàn ông cao có hạnh phúc không?
  03/08/2016   -   P.V.
  Ngày 6/8 sắp tới sẽ diễn ra buổi nói chuyện khoa học của Tiến sĩ ngôn ngữ học Trịnh Hữu Tuệ về hai quan niệm về ngôn ngữ của Noam Chomsky (Mỹ) và Cao Xuân Hạo (Việt Nam).
  Cuộc thảo luận đặt mục tiêu chính là minh hoạ cách tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên do Noam Chomsky khởi xướng tại MIT vào giữa thế kỷ trước, và mục tiêu phụ là phê phán triệt để những quan niệm sai lầm về ngôn ngữ, ví dụ như những quan niệm của cái gọi là "chức năng luận," mà Cao Xuân Hạo là một tín đồ cuồng nhiệt.

  Vĩnh biệt -- In Memoriam

 20. George Curry, Journalist With a Mission to Serve Black Readers, Dies at 69
  AUG. 22, 2016   -   William Grimes
  George E. Curry, who turned Emerge into a provocative, must-read newsmagazine for black readers in the 1990s and who, as the editor in chief of the National Newspaper Publishers Association, wrote a weekly column carried by more than 200 black newspapers, died on Saturday in Takoma Park, Md. He was 69.
 21. Warren Hinckle, 77, Ramparts Editor Who Embraced Gonzo Journalism, Dies
  AUG. 25, 2016   -   William Grimes
  Warren Hinckle, the flamboyant editor who made Ramparts magazine a powerful national voice for the radical left in the 1960s and later by championing the work of Hunter S. Thompson and helping introduce the no-holds-barred reporting style known as gonzo journalism, died on Thursday. He was 77.
 22. Nhà văn Dương Nghiễm Mậu qua đời, hưởng thọ 81 tuổi
  02/08/2016   -   Đ.D.
  SÀI GÒN (NV) – Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một trong các tác giả nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam, vừa qua đời lúc 8 giờ 35 phút tối Thứ Ba, 2 Tháng Tám, tại Sài Gòn, hưởng thọ 81 tuổi. Theo Wikipedia, nhà văn Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 Tháng Mười Một, 1936 tại làng Mậu Hòa, huyện Ðan Phượng, phủ Hoài Ðức, tỉnh Hà Ðông (nay thuộc Hà Nội).
 23. Nhà văn Dương Nghiễm Mậu
  06/08/2016   -   Mặc Lâm
  Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, tên thật Phí Ích Nghiễm, một cây bút nổi trội của văn học miền Nam vừa qua đời ngày 2 tháng 8 tại Sài Gòn với số tuổi 80. Ông mất đi để lại gia tài là những cuốn sách âm thầm trên giá, vài bức tranh sơn mài chưa kịp bán và câu chuyện của những nhà văn miền Nam bị trù dập, tấn công sau năm 1975 mà ông là một chứng nhân lẫn nạn nhân.
 24. John McLaughlin, TV Host Who Made Combat of Punditry, Dies at 89
  AUG. 16, 2016   -   ELIZABETH JENSEN
  John McLaughlin, a former Roman Catholic priest who became an aide to Richard M. Nixon in the White House and parlayed his fierce defense of the president into a television career as host of “The McLaughlin Group,” the long-running Sunday morning program of combative political punditry, died on Tuesday at his home in Washington. He was 89.
 25. Toots Thielemans, Who Won Jazz Renown With the Harmonica, Dies at 94
  AUG. 22, 2016   -    PETER KEEPNEWS
  Toots Thielemans, one of the only musicians to have a successful career as a jazz harmonica player, died on Monday in Brussels. He was 94.
 26. John W. Vessey Jr., Who Was Chairman of Joint Chiefs, Dies at 94
  AUG. 18, 2016   -   ROBERT D. McFADDEN
  Gen. John W. Vessey Jr., a soldier’s soldier who lied about his age to enlist in the service, won his commission on a battlefield in World War II and became a four-star general and then chairman of the Joint Chiefs of Staff in the Reagan administration, died Thursday night at his home in North Oaks, Minn. He was 94.
 27. Gene Wilder Dies at 83; Star of ‘Willy Wonka’ and ‘Young Frankenstein’
  AUG. 29, 2016   -   DANIEL LEWIS
  Gene Wilder, who established himself as one of America’s foremost comic actors with his delightfully neurotic performances in three films directed by Mel Brooks, his eccentric star turn in the family classic “Willy Wonka and the Chocolate Factory” and his winning chemistry with Richard Pryor in the box-office smash “Stir Crazy,” died on Sunday night in Connecticut. He was 83.

 

NGHIÊN CỨU & TƯ LIỆU - DATA & RESEARCH

 1. Humans First Used Tools to Eat Meat 250,000 Years Ago. Here’s What the Discovery Means
  08/08/2016   -   Jeffrey Kluger
  A dig in the desert reveals crude technology dating back a quarter of a million years
  Human beings had the brain and the thumbs down even before we were fully human, but when we actually started using tools was open to question. Now, a study in the Journal of Archaeological Science has found firm evidence that hominins used tools to butcher and prepare animals for eating as long as 250,000 years ago, or at least 50,000 years before the earliest modern humans appeared in Africa. That, in turn, may reveal a lot about all human development that followed.
 2. Census Bureau News -- Profile America Facts for Features: Back to School: 2016-2017
  26/07/2016   
  Summertime is winding down and vacations are coming to an end, signaling that back-to-school time is here. It’s a time that many children eagerly anticipate — catching up with old friends and making new ones, and settling into a new daily routine. This edition of Facts for Features highlights the many statistics associated with the return to classrooms by our nation’s students and teachers.
  Rewards of Staying in School : $83,417
  Average earnings of full-time, year-round workers age 18 and older with a bachelor’s degree or higher in 2014. Workers whose highest degree was a bachelor’s had mean earnings of $72,896. Mean earnings for full-time, year-round workers with a high school diploma (includes GED certificate) was $42,094, while workers with less than a ninth grade education had $31,288 average earnings. Source: Income and Poverty in the United States: 2014, Table PINC-04 www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/cps-pinc.html
 3. Number of IT Workers Has Increased Tenfold Since 1970, Census Bureau Reports
  AUG. 16, 2016    
  The number of information technology (IT) workers now stands at 4.6 million, compared with just 450,000 in 1970 according to a new report from the U.S. Census Bureau’s American Community Survey. This upsurge means that IT workers now represent 2.9 percent of the U.S. labor force.
 4. Làm thủ tục nhà đất phải "xì tiền" là bình thường?
  15/08/2016    -   VÕ HƯƠNG - MAI NGUYỄN - TÀI PHONG
  Dân phải lót tay trung bình 14,5 triệu đồng để có giấy tờ nhà đất. Mức độ “chịu đựng” tham nhũng của người dân ở khắp các tỉnh thành cũng ngày một tăng, tại sao?

  Điểm phim & sách – Book & film reviews

 5. Sách tư liệu về Sài Gòn bị tố dùng ảnh ghép photoshop
  11/08/2016   -   Thoại Hà
  Bức hình miêu tả đám đông lên trực thăng di tản khỏi Sài Gòn năm 1975 trong sách tư liệu của nhiếp ảnh gia Tam Thái bị phát hiện là ảnh chế.
 6. Nữ tiến sĩ và 5 năm xâm nhập thế giới mại dâm ở TP.HCM
  11/08/2016   -   Theo Zing
  Nữ tiến sĩ Mỹ gốc Việt Kimberly Kay Hoang đã dành 5 năm hóa thân thành cô gái phục vụ quán bar để tìm hiểu về hoạt động lẫn vai trò của mạng lưới mại dâm đầy phức tạp ở TP HCM.
 7. A Writer’s Quest to Unearth the Roots of Tibet’s Unrest
  AUG. 14, 2016   -   Luo Siling
  In “Tibet in Agony: Lhasa 1959,’’ to be published in October by Harvard University Press, the Chinese-born writer Jianglin Li explores the roots of Tibetan unrest in China’s occupation of Tibet in the 1950s, culminating in March 1959 with the People’s Liberation Army’s shelling of Lhasa and theDalai Lama’s flight to India. In an interview, she shared her findings.
 8. Reconstructing Taoism’s Transformation in China
  AUG. 8, 2016   -   IAN JOHNSON
  Terry F. Kleeman is a leading scholar of the early texts and history ofChina’s only indigenous religion, Taoism. A professor of religious studies at the University of Colorado, Boulder, he is the author of the recently published “Celestial Masters: History and Ritual in Early Daoist Communities.” This is the first work in any Western language on the founding of Taoism as a formal religious movement, rooted in earlier philosophical teachings like the Tao Te Ching, also known as the Daodejing and sometimes translated as “The Way and Its Power.”
 9. Review: ‘Underground Railroad’ Lays Bare Horrors of Slavery and Its Toxic Legacy
  AUG. 2, 2016   -   MICHIKO KAKUTANI
  In his dynamic new novel, Colson Whitehead takes the Underground Railroad — the loosely interlocking network of black and white activists who helped slaves escape to freedom in the decades before the Civil War — and turns it from a metaphor into an actual train that ferries fugitives northward.

 

Ý KIẾN & NHẬN XÉT - OPINIONS

 1. Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo "gây bão" khi phân tích lý do "Vì sao người Việt mãi nghèo?"
  22/08/2016    -   Theo Trí Thức Trẻ
  Ông Đỗ Cao Bảo sinh ngày 18/06/1957, là cử nhân Toán điều khiển - Học viện kỹ thuật quân sự. Đầu năm 2016, theo trang tin của FPT, tập đoàn này đã bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS ở thời điểm đó - tức ông Đỗ Cao Bảo - vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh chung của FPT. Ông Cao Bảo phụ trách các khách hàng chiến lược, các dự án, đề án chiến lược, cấp bộ, nhà nước, phụ trách hoạt động đối ngoại chung và công tác truyền thông của tập đoàn FPT. Ông cũng là Uỷ viên hội đồng quản trị của tập đoàn.
 2. Why Did We Stop Teaching Political History?
  AUG. 29, 2016   -   FREDRIK LOGEVALL and KENNETH OSGOOD
  American political history as a field of study has cratered. Fewer scholars build careers on studying the political process, in part because few universities make space for them. Fewer courses are available, and fewer students are exposed to it. What was once a central part of the historical profession, a vital part of this country’s continuing democratic discussion, is disappearing.
 3. Học gì và học ở đâu? Chọn 'đường độc đạo', phụ huynh Việt đang hại con?
  15/08/2016    -   Hoàng Hường
  Trong thế giới phẳng, cơ hội tiếp cận thông tin và kiến thức (gần như) bình đẳng. Ai cũng có thể tìm cơ hội cơ hội ở chính nơi mình ở, thậm chí cả những vùng sâu vùng xa như Hoàng Su Phì (Hà Giang).

 

TRÀ DƯ TỬU HẬU -- OTHER TOPICS

Đào tạo, học thuật -- Academic matters

 1. Việt Nam sử dụng bao nhiêu tiền để có công bố quốc tế?
  26/05/2016    -   Theo most.gov.vn
  Tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng ngày 25/5/2016, bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đặt vấn đề: "Vì liên quan đến ngân sách nên đề nghị cho biết đã dùng bao nhiêu tiền để có số bài báo, công trình được công bố quốc tế?"
 2. Đại học FPT chi tiền tỷ mỗi năm để mua giáo trình
  02/08/2016   -   Ngọc Anh
  Trường chi 2-3 tỷ mỗi năm nhập giáo trình quốc tế nguyên bản từ nước ngoài để giáo viên và sinh viên học tập, nghiên cứu.
 3. Trường Quốc tế Mỹ xây cơ sở mới ở quận 2
  02/08/2016   -   Ngọc Anh
  Trường Quốc tế Mỹ (TAS) và Công ty Bất động sản Nam Rạch Chiếc vừa ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng cơ sở TAS mới tại quận 2, tổng giá trị đầu tư dự án trên 50 triệu USD.
 4. TP.HCM: dự kiến 2018 sẽ có bộ sách giáo khoa riêng
  06/08/2016   -   H. HG.
  Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, Bộ GD-ĐT đồng ý cho phép Sở GD-ĐT TP biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK) cho địa phương mình.
 5. TP.HCM biên soạn sách giáo khoa: sẽ có giáo viên trẻ tham gia viết sách
  09/08/2016   -   Hoàng Hương
  Bộ GD-ĐT vừa đồng ý cho Sở GD-ĐT TP.HCM biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK) theo khung chương trình giáo dục phổ thông mới.
 6. Tiếng Anh kiểu Ving-lish
  09/08/2016   -   Nguyễn Xuân Quang
  Trong buổi gặp mặt giữa hiệu trưởng và sinh viên tại một đại học ở Hà Nội, một bạn hỏi: “Hiện nay đào tạo tiếng Anh có hai chuẩn là Anh - Anh và Anh - Mỹ, vậy trường ta đào tạo theo chuẩn nào?”. Thấy thầy hiệu trưởng lúng túng, trưởng khoa tiếng Anh đỡ lời: “Trường chúng ta đào tạo tiếng Anh theo chuẩn của Bộ Giáo dục”.
 7. Fulbright có đi cùng với Mác và Lê Nin?
  22/08/2016   -   Kính Hòa
  Khoảng giữa tháng 8/2016, một trang mạng mang tên Việt Nam Thời Báo cho đăng tải một bài viết nói rằng Đại học Fulbright Việt Nam từ chối giảng dạy chủ nghĩa Mác Lê Nin trong chương trình của mình.
 8. Giáo dục tiểu học TP.HCM: Bộ đánh giá cao, PAPI bảo thấp
  25/08/2016    -   Lê Huyền – Ngân Anh
  Thông tin mới đây về PAPI - chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam - chấm điểm tổng chất lượng trường tiểu học công lập ở TP.HCM năm 2015 thấp hơn so với năm năm trước, đang có những cách hiểu khác nhau.
 9. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Có khả thi?
  30/08/2016    -   Lê Huyền - Ngân Anh
  TS Vũ Thị Phương Anh e ngại việc "đặt mục tiêu thật lớn rồi lấy tiền ngân sách thực hiện".
  “Nói vắn tắt, bất cứ khi nào một người Việt (có biết tiếng Anh, tất nhiên) được đưa vào một môi trường mà mọi người xung quanh đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau thì lúc ấy tiếng Anh đương nhiên trở thành ngôn ngữ thứ hai của người Việt ấy.
 10. Vẫn loay hoay với dạy và học ngoại ngữ
  31/08/2016    -   Tuệ Nguyễn
  Chưa nói đến mong muốn đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại VN, thực tế cho thấy để dạy tiếng Anh như môn ngoại ngữ bắt buộc theo mục tiêu mà Đề án 2020 đặt ra vẫn còn rất xa vời.
 11. Hàn Quốc đẩy mạnh giáo dục cho cha mẹ
  01/08/2016   -   Quỳnh Linh
  Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp thêm nhiều khóa học làm cha mẹ xuyên suốt đời người để ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em.
  Các bộ phụ trách vấn đề bình đẳng giới, gia đình, sức khỏe và phúc lợi xã hội, giáo dục của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch toàn diện vào tháng 3/2016, đặt trọng tâm nhiều hơn vào vai trò giáo dục của cha mẹ bắt đầu từ khi trẻ vào lớp 1 và tiếp tục học đại học, nghĩa vụ quân sự, hôn nhân, mang thai.
 12. Facebook Helps Develop Software That Puts Students in Charge of Their Lesson Plans
  AUG. 9, 2016   -   NATASHA SINGER and MIKE ISAAC
  On Tuesday, Facebook and Summit Public Schools, a nonprofit charter school network with headquarters in Silicon Valley, announced that nearly 120 schools planned this fall to introduce a free student-directed learning system developed jointly by the social network and the charter schools.
 13. How Finland Starts the School Year
  The global education pioneer eases students into the classroom.
  “I think it's important to have a ‘soft start’ in order to let the school routines and procedures gently grow into the kids,” said Johanna Hopia, a classroom teacher at Martti Ahtisaari Elementary School in Kuopio, Finland. In Hopia’s classroom, the first days are usually spent discussing summer vacation, playing games, and exercising together. During this time, she neither hands out textbooks nor assigns homework. Jere Linnanen, a history teacher at Helsinki’s Maunula Comprehensive School, prefers that his students have “an organic process” of returning to school. “I want to start the school with as little stress as possible,” Linnanen said, “both for myself and my students.” This August, he and his colleagues took four groups of ninth-graders to a nearby park, where they chatted, danced improvisationally, and played Pokémon Go. Linnanen described the first couple of school days as ryhmäyttäminen, which literally translates as “grouping” but means something similar to the English term “team-building.”
 14. Vì sao giáo viên và phụ huynh đều sợ VNEN?
  04/08/2016   -   Nguyễn Hữu Hợp
  Nhiều địa phương mới đây yêu cầu dừng triển khai đại trà mô hình trường học mới VN (VNEN) trong năm học 2016 - 2017.
 15. Vì sao các tỉnh ngưng VNEN?
  30/08/2016    -   Nhóm phóng viên
  Mô hình trường học mới VNEN đã được triển khai rộng ở nhiều nơi sau khi thí điểm thành công. Tuy nhiên, hiện một số địa phương đã đề nghị dừng thực hiện VNEN do có ý kiến phản đối của 
phụ huynh.
 16. “Bỏ tất cả dự án VNEN là cực đoan”
  02/08/2016   -   Quốc Huy
  "VNEN tiếp tục nhưng không áp đặt, có thể áp dụng một phần, còn bỏ tất cả là cực đoan..." - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định.
 17. Bộ Giáo dục rút kinh nghiệm mô hình VNEN
  19/8/2016   -   M. Khôi
  Dù cho rằng mô hình trường học mới (VNEN) không phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhưng Bộ Giáo dục vẫn khuyến khích các cơ sở giáo dục đã thực hiện mô hình này tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện.

  Quản lý -- Management

 18. TPHCM: Trường thay đổi lịch khai giảng phải xin phép Sở
  03/08/2016   -   Hoài Nam
  Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa có hướng dẫn chỉ đạo các trường tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017.
  Cụ thể, lễ khai giảng năm học 2016-2017 các trường ở thành phố sẽ đồng loạt tổ chức vào ngày 5/9/2016. Một số trường hợp đặc biệt về thay đổi thời gian tổ chức phải xin ý kiến của Sở GD-ĐT.
 19. Hà Nội dùng 40% học phí tăng thêm để cải cách lương
  09/08/2016   -   Xuân Long
  Chiều 9-8, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Hà Nội cho biết như vậy khi thông tin về việc tăng học phí năm học 2016 - 2017 tại hội nghị giao ban báo chí. Ông Cẩn cũng cho biết, với mức tăng học phí đã được thông qua, số tiền học phí tăng thêm thu được năm học 2016 - 2016 là 112 tỉ đồng.
 20. GS Châu phản biện Bộ trưởng Nhạ về bỏ biên chế giáo dục
  12/08/2016   -   Ban Giáo Dục
  Trong phần cuối của cuộc bàn tròn trực tuyến, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ý tưởng về "tạo chỗ trống để đón người giỏi vào giáo dục" bằng đề xuất thay đổi chế độ biên chế trong giáo dục. GS Ngô Bảo Châu rằng cần phải thận trọng với ý tưởng này.
 21. Khoa Y ĐHQG TP.HCM đào tạo thêm ngành dược
  09/08/2016   -   Trần Huỳnh
  Khoa Y (ĐHQG TP.HCM) vừa nhận quyết định của lãnh đạo ĐHQG TP.HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành dược học hệ ĐH chính quy vào ngày 8-8.
 22. ĐH Kinh doanh Công nghệ phải trả hồ sơ vì chưa được tuyển Y đa khoa
  16/08/2016    -   Thanh Hùng
  Theo thông tin từ Bộ GDĐT, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộituyển sinh ngành Y đa khoa khi chưa được phép và sẽ phải trả lại hồ sơ của các thí sinh nộp vào.
 23. Học phí các trường ĐH bao nhiêu?
  09/04/2014   -   Trần Huỳnh
  Học phí hiện nay ở các trường đại học có nhiều mức khác nhau. Mức học phí có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường công lập và ngoài công lập, giữa các ngành đào tạo trong cùng một trường.
 24. Gần chục tân cử nhân Sư phạm TP HCM nhận bằng tốt nghiệp lỗi
  11/08/2016   -   Mạnh Tùng
  Các tân cử nhân Đại học Sư phạm TP HCM đang lo lắng vì nhận được bằng tốt nghiệp có dấu hiệu cạo sửa, in chồng.
 25. Giáng chức Giám đốc Trung tâm GDTX “chỉ đạo” làm giả học bạ
  04/08/2016   -   Thúy Diễm
  Với hành vi chỉ đạo cấp dưới ký “khống”, giả mạo chữ ký để làm giả học bạ cho 7 học viên tại Trung tâm, ông Phạm Thái Hòa – Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bị Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT tỉnh kỷ luật giáng chức xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm này.
 26. Khiển trách hiệu trưởng đuổi học ba học sinh "tè bậy"
  08/08/2016   -   Tiên Thăng
  UBND huyện Vũ Thư, Thái Bình vừa có quyết định kỉ luật khiển trách ông Phạm Xuân Định, hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến, người ra quyết định buộc thôi học ba học sinh lớp 9 "tè bậy" trong trường.
 27. Cô giáo sỉ nhục nữ sinh, thách thức phụ huynh
  21/08/2016    -   N.T.
  Một cô giáo dạy văn ở Nha Trang thừa nhận thường xuyên có hành vi sỉ nhục, bạt tai một nữ sinh. Tuy nhiên, phụ huynh em này không đồng ý với cách xử lý của nhà trường với cô giáo.
  Sự việc xảy ra tại trường THCS Trần Quốc Toản (TP Nha Trang). Theo bà Nguyễn Khánh Tường Vy – phụ huynh của nữ sinh T., cô giáo tên Ny thường xuyên chế nhạo, sỉ nhục con bà trong các buổi học, mắng em là “đồ khùng, đồ điên”, tát nữ sinh này trước cả lớp, thường xuyên dò bài và cho điểm 1 liên tục, từ đó mượn cớ mắng nhiếc em.
 28. Mang bằng cấp giả đi... chứng thực
  08/08/2016   -   Hà Bình
  Tại phòng tiếp dân UBND Q.Tân Phú (TP.HCM), một cô gái 26 tuổi mang chứng chỉ tin học trình độ B ghi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cấp đến sao y chứng thực.
 29. Dự án đại học hơn 400 tỷ thành nơi chăn thả trâu bò
  10/08/2016   -   Phương Vy - Lê Hoàng
  Được đầu tư trên 400 tỷ đồng, công trình Đại học Hoa Lư là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020. Hiện các tòa nhà xây dở dang và bỏ hoang vài năm nay.
 30. Phụ huynh than với Chủ tịch Hà Nội 'nhà vệ sinh trường học quá bẩn'
  11/08/2016   -   Phương Hòa
  Năm học 2016-2017, thành phố sẽ cải tạo nhà vệ sinh của hơn 2.600 trường học, quyết chấm dứt tình trạng bức bối kéo dài nhiều năm qua.
 31. Trưởng phòng giáo dục ký công văn độc quyền cung cấp sữa
  13/8/2016    -   Ngọc Trường
  Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã ký công văn yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn chỉ được sử dụng sữa của 3 trong số 4 công ty gửi cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 32. Giáo viên nước ngoài được dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông
  21/8/2016    -   Xuân Hoa
  Theo chỉ đạo của Thủ tướng, những giáo viên là người nước ngoài được dạy giáo dục phổ thông nhưng phải có ít nhất trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương.
 33. Sao bác sĩ mở phòng mạch mà nhà giáo không được dạy thêm
  24/08/2016    -   Hoàng Hương
  “Tại sao bác sĩ được phép mở phòng mạch, ca sĩ được chạy sô, còn giáo viên lại không được dạy thêm? Lệnh cấm dạy thêm trong nhà trường khiến những người làm giáo dục chúng tôi rất buồn”.
 34. California Court Decision Keeps Teacher Tenure Protections
  AUG. 22, 2016   -   A.P.
  In a victory for teacher unions, a divided California Supreme Court decided Monday to let the state's teacher tenure law stand.
  The high court decided 4-3 not to review a lower court ruling that upheld tenure and other job protections for teachers. That ruling came in a lawsuit by a group of students who claimed that incompetent teachers were almost impossible to fire because of tenure laws and that schools in poor neighborhoods were dumping grounds for bad teachers.
 35. UC Davis chancellor resigns following probe on ethical violations
  09/08/2016   -   Teresa Watanabe
  UC Davis Chancellor Linda Katehi resigned Tuesday after a three-month investigation into whether she violated University of California rules on nepotism, misused student fees and lied about her role in social media contracts.
 36. Report Accuses Mexico’s President of Plagiarism in Law School Thesis
  AUG. 22, 2016   -   AZAM AHMED
  Already reeling from corruption scandals and a declining security situation, President Enrique Peña Nieto of Mexico was accused on Sunday of plagiarizing nearly a third of his law school thesis, according to a report by an investigative journalist.
 37. Investigation Finds Phillips Andover Faculty Engaged in Sexual Misconduct With Students
  AUG. 30, 2016   -   RICHARD PÉREZ-PEÑA
  Five former faculty members at Phillips Academy in Andover, Mass., including a well-known writer, engaged in sexual misconduct with students in the 1970s and ’80s, the head of the school reported on Tuesday. It is the latest in a string of such revelations involving elite prep schools.
 38. Firing of Teacher Battling Cancer Prompts an Outcry in China
  AUG. 22, 2016   -   JAVIER C. HERNÁNDEZ
  She was a face that people passed on the sidewalk without noticing, a sickly young woman with red lipstick and a pile of clothes. She hawked skirts for $15 and scarves for $10, joking with passers-by about the tedium of life.
 39. Graduate Students Clear Hurdle in Effort to Form Union
  AUG. 23, 2016   -   Noam Scheiber
  The case arose from a petition filed by a group of graduate students atColumbia University, who are seeking to win recognition for a union that will allow them a say over such issues as the quality of their health insurance and the timeliness of stipend payments.
 40. Sinh viên biểu tình 4 ngày phản đối hệ tại chức
  03/08/2016   -   Nguyễn Thảo
  Khoảng 100 sinh viên tại ĐH Phụ nữ Ewha (Seoul, Hàn Quốc) đã ngồi 4 ngày liên tiếp để biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một trường học buổi tối dành cho công nhân vào năm 2017.
  Trường đào tạo tại chức là một phần trong kế hoạch của Bộ Giáo dục nước này nhằm giúp đỡ các trường gặp khó khăn về tài chính đang phải đối mặt với sự giảm sút về số lượng học sinh do tỷ lệ sinh thấp.

  Môi trường -- The environment

 41. Ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông cơ giới tại Việt Nam
  16/08/2016   -   Gia Minh
  Thống kê cho thấy cả nước có chừng 37 triệu xe máy và 2 triệu xe ô tô. Riêng Hà Nội có hơn 5 triệu 300 ngàn và Sài Gòn gần 7 triệu 600 ngàn phương tiện giao thông cơ giới được đăng ký..
  Xe máy chiếm đến 95% phương tiện giao thông tại Hà Nội và Sài Gòn, chỉ tiêu thụ 56% xăng nhưng thải ra 94% hydro cacbon (HC), 87% cacbon oxit (CO), 57% oxit nitro (Nox)… trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới. Bên cạnh đó còn có số xe vãng lai từ các địa phương khác đến. Nhiều xe sử dụng không bảo đảm tiêu chuẩn phát thải vì cũ kỹ.
 42. Stranded Indian Elephant Dies of Heart Attack, Ending a Wretched Journey
  AUG. 16, 2016   -   Hari Kumar
  A wild Indian elephant that attracted worldwide attention after being swept hundreds of miles down a flood-swollen river into Bangladesh died on Tuesday of a heart attack, Bangladeshi officials said.
 43. Không gian mới' khu vực Hồ Gươm từ 1/9
  30/8/2016    -   Võ Hải
  Xung quanh hồ Gươm thành không gian đi bộ với nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố, sinh hoạt cộng đồng, wifi miễn phí và quán bar, nhà hàng mở cửa đến 2h sáng.
  Cũng theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, ngoài 6 nhà vệ sinh công cộng hiện có quanh hồ Gươm, quận đã đề nghị một số cơ quan, đơn vị nằm trong khuôn viên của không gian đi bộ mở cửa cho du khách đi vệ sinh. Bên cạnh đó, quận cũng yêu cầu các hộ kinh doanh đến 2h sáng phải để du khách được sử dụng nhà vệ sinh.

  Giới Nữ -- Gender

 44. Scientists Ponder an Evolutionary Mystery: The Female Orgasm
  AUG. 1, 2016   -   Carl Zimmer
  While orgasms have an important role in a woman’s intimate relationships, the evolutionary roots of the experience — a combination of muscle contractions, hormone release, and intense pleasure — have been difficult to uncover.
 45. When Sandra Day O’Connor Broke Into the Men’s Club
  AUG. 4, 2016   -   Linda Greenhouse
  Before there was the first female presidential nominee of a major political party, before there was a female speaker of the House or afemale attorney general or a female secretary of state, there was the F.W.O.T.S.C. — the first woman on the Supreme Court, the wry signature that Sandra Day O’Connor has on occasion chosen for herself.
 46. Glamour Exclusive: President Barack Obama Says, "This Is What a Feminist Looks Like"
  3 AUG. 2016   -   BARACK OBAMA
  We need to keep changing the attitude that permits the routine harassment of women, whether they’re walking down the street or daring to go online. We need to keep changing the attitude that teaches men to feel threatened by the presence and success of women.
 47. Do You Have a Right to Privacy in Your Marriage?
  Aug. 8, 2016   -   Stephanie Fairyington
  To modernize marriage, we must resist the urge to spy on our spouses
  The irony of women’s enduring allegiance to monogamy—and our misguided belief that we have the right to keep vigil at our spouse’s zipper—is that historically it was designed to harness women’s lusts, not men’s.
 48. In Afghanistan’s Farm Belt, Women Lead Unions and Find New Status
  AUG. 31, 2016   -   MUJIB MASHAL
  In this lush farm belt deep in central Afghanistan, women have been the organizing force behind a new wave of small village farm unions.
  That seems to have brought some changes. In a reversal of tradition, husbands tend to walk after their wives, trailing a couple of steps behind with rolled-up sleeves and sun-beaten faces.
 49. Female Lawyer’s Gender-Bias Suit Challenges Law Firm Pay Practices
  AUG. 31, 2016   -   ELIZABETH OLSON
  Ms. Campbell’s case gives an unusually detailed look at closely guarded law firm compensation. Firms are famously opaque because they are private partnerships, not public companies, and set their own pay levels. At elite laws firms like Chadbourne, partners earn hundreds of thousands and even millions of dollars a year.
 50. Ken Starr Leaves Baylor After Complaints It Mishandled Sex Assault Inquiry
  AUG. 19, 2016   -   THE ASSOCIATED PRESS
  Kenneth W. Starr, the former Baylor Universitypresident, resigned his post as a law school professor Friday, severing his last tie with Baylor, a faith-based campus still reeling from a sexual assault scandal involving its football team.
 51. For Those Keeping Score, American Women Dominated in Rio
  AUG. 22, 2016   -   Jere Longman
  The American men won 18 gold medals, the same as Britain. But the American women were dominant with 27 (not including a gold in mixed doubles tennis).
 52. The Day Peruvian Women Rebelled
  AUG. 23, 2016   -   GABRIELA WIENER
  The outrage was channeled through a Facebook group, #NiUnaMenos. Its goal was to facilitate a large mass demonstration in the streets of Lima, and replicate the impact of protests in Buenos Aires and Mexico City. Something astonishing happened: thousands of women shared their testimonies of violence. They uploaded pictures of their bruises, their scars, their bloodshot and teary eyes. They named their victimizers. It is historic, it is painful, but it also fills you with hope to see how thousands of Peruvian women lost their fear and decided to unite.
 53. Victim in New Hampshire Prep School ‘Senior Salute’ Case Speaks Out
  AUG. 30, 2016   -   CHRISTINE HAUSER
  A female student at an elite prep school in New Hampshire who accused a male senior of rape in 2014 only for him to be convicted of misdemeanor charges revealed her identity on Tuesday in an interview with NBC, saying she hoped to support other victims by discussing the difficulties she has faced, including being shunned when she returned to the school.
 54. Female tourists should not wear skirts in India, says tourism minister
  29/08/2016   -   Michael Safi
  India’s tourism minister has said foreign women should not wear skirts or walk alone at night in the country’s small towns and cities “for their own safety”.
  He added: “For their own safety, women foreign tourists should not wear short dresses and skirts ... Indian culture is different from the western.”
 55. Indian Court Orders Haji Ali Tomb to Give Women Full Access
  AUG. 26, 2016   -   GEETA ANAND and SUHASINI RAJ
  In a landmark ruling that could pave the way for more rights for Muslim women in India, the Bombay High Court on Friday ruled that the trustees of the city’s famous Haji Ali tomb could not bar women from entering the inner sanctum.
 56. Court Overturns ‘Burkini’ Ban in French Town
  AUG. 26, 2016   -   AURELIEN BREEDEN and LILIA BLAISE
  France’s highest administrative court on Friday overturned a town’s ban on burkinis, the full-body swimwear used by some Muslim women, setting a precedent that challenges similar bans in at least 30 other municipalities, most of them on the French Riviera.
 57. Dating and Sex: Now the Thinking Gal’s Subject
  AUG. 26, 2016   -   CASEY SCHWARTZ
  It requires only a glimpse at bookstore windows to notice the phalanx of young authors challenging the idea that dating and sex aren’t serious enough topics for certain kinds of writers to engage with. These authors share something else, besides subject matter: They are women.

  Cao Tuổi -- Aging

 58. Cambodia, Home of ‘The Killing Fields,’ Becomes a Retirement Haven
  AUG. 1, 2016   -   RICK GLADSTONE
  Thousands of older people from Australia, Europe and the United States have moved to Cambodia in recent years, or are thinking about it as an option — especially people on fixed incomes who are attracted by the low cost of living. The Cambodian government is encouraging the influx by making it simpler for foreign retirees to apply for visas.
 59. Rome Police Cook Pasta for Lonely, Elderly Couple Found Crying at Home
  10/08/2016   
  Four officers cooked pasta for a lonely old couple whose sounds of distress were overhead in their home, Rome's police department said.
  Authorities were alerted after cries were reported from an apartment in the city, but officers found the occupants had not been the victim of any crime.
 60. Lệ Thu: ‘Tôi mong muốn được chết sớm…’
  28/08/2016   -   Quang Đức
  "Giọng ca vàng mười" của tân nhạc Việt Nam muốn được ra đi sớm để hình ảnh và giọng hát còn mãi nguyên vẹn trong lòng khán giả.
 61. California Aims Retirement Plan at Those Whose Jobs Offer None
  AUG. 25, 2016   -   MARY WILLIAMS WALSH
  California is preparing to create a mandatory state-run retirement plan for an estimated six million workers at companies that do not now offer any retirement benefits.
  The move could make California the first state to require companies to take part in such a system. Colorado was considering the idea but decided against it in May, and New Jersey and Washington have opted instead for programs with very limited state involvement. But Connecticut, Oregon, Maryland and Illinois are moving forward with their own state-run retirement programs and are looking to California as an example.
 62. From California, a Better Way to Retire
  AUG. 16, 2016   -   THE EDITORIAL BOARD
  Next week, the California Legislature is set to vote on a plan, nearly four years in the making, to automatically enroll most uncovered workers in individual retirement savings accounts. When that happens, Californians will gain more security — and the rest of the nation will gain a national model for promoting retirement savings.

  Phi Lợi Nhuận -- Non-Profit World

 63. Trường ĐH Hoa Sen cầu cứu Thủ tướng
  24/08/2016    -   Lê Huyền
  Chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), ông Trần Văn Tạo, vừa có đơn cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị "cứu lấy Trường ĐH Hoa Sen".
  Gần đây nhất, liên quan đến tranh chấp quyền lợi ở Trường ĐH Hoa Sen, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến tranh chấp giữa nguyên đơn là hai công ty là Công ty cổ phần I.Connect, Công ty Co-ordinate và bị đơn là Trường ĐH Hoa Sen.
 64. College Students Protest, Alumni’s Fondness Fades and Checks Shrink
  AUG. 4, 2016   -    ANEMONA HARTOCOLLIS
  A backlash from alumni is an unexpected aftershock of the campus disruptions of the last school year. Although fund-raisers are still gauging the extent of the effect on philanthropy, some colleges — particularly small, elite liberal arts institutions — have reported a decline in donations, accompanied by a laundry list of complaints.
 65. Champion of Human Rights in China Leaves a Tarnished Legacy
  AUG. 13, 2016   -   Andrew Jacobs
  Harry Wu, who spent 19 years in Chinese labor camps, was a familiar figure on Capitol Hill, delivering searing broadsides against China’s authoritarian government that drew admiration from American politicians condemning the country’s human rights abuses.
 66. Researchers or Corporate Allies? Think Tanks Blur the Line
  AUG. 7, 2016   -   ERIC LIPTON and BROOKE WILLIAMS
  Think tanks are seen as independent, but their scholars often push donors’ agendas, amplifying
  a culture of corporate influence in Washington.
 67. Think Tank Scholar or Corporate Consultant? It Depends on the Day
  AUG. 8, 2016    -   ERIC LIPTON,NICHOLAS CONFESSORE and BROOKE WILLIAMS
  Acting as independent arbiters to shape government policy, many
  researchers also have corporate roles that are sometimes undisclosed.
  An examination of 75 think tanks found an array of researchers who had simultaneously worked as registered lobbyists, members of corporate boards or outside consultants in litigation and regulatory disputes, with only intermittent disclosure of their dual roles.
 68. $76 Where There Should Be $600,000: Missing City College Donation Prompts Inquiry
  AUG. 30, 2016   -   David Chen
  The City University of New York is investigating whether a recent $500,000 donation intended to bolster the humanities and arts at its flagship school may have been improperly diverted.
 69. Crackdown on For-Profit Colleges May Free Students and Trap Taxpayers
  AUG. 28, 2016   -   PATRICIA COHEN
  The curb on new student enrollment at ITT, which has been under heightened financial scrutiny from the department since 2014, is the latest move in a long-running campaign to halt deceptive advertising, illegal recruitment practices and other abuses by career training and other for-profit educational institutions. Last year, another for-profit heavyweight, Corinthian Colleges, filed for bankruptcy after being the subject of numerous state and federal inquiries. The drumbeat of negative reports has eroded the industry’s popularity, leading enrollments to shrink substantially.
 70. ITT College Chain Barred From Enrolling Students With U.S. Aid
  AUG. 25, 2016   -   GRETCHEN MORGENSON
  The federal Department of Education imposed strict new rules on Thursday on one of the nation’s largest for-profit education companies,ITT Educational Services, barring it from enrolling new students who use federal financial aid and ordering it to pay $153 million to the department within 30 days to cover student refunds if its schools close down.
 71. Herb Alpert Foundation to donate $10.1 million to LACC — making studies for music majors tuition-free
  25/08/2016   -   Carolina A. Miranda
  Trumpeter Herb Alpert, known for his unique brand of Latin-tinged jazz pop, and for being a co-founder of A&M Records, a label that released key albums by artists from Cat Stevens to Janet Jackson, is now making his mark on education. The musician’s namesake foundation, co-founded with his wife, singer Lani Hall, is making a $10.1-million donation to Los Angeles City College that will provide all music majors at the school with a tuition-free education.
 72. Trường ĐH Hoa Sen cầu cứu Thủ tướng
  24/08/2016    -   Lê Huyền
  Chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), ông Trần Văn Tạo, vừa có đơn cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị "cứu lấy Trường ĐH Hoa Sen".
  Gần đây nhất, liên quan đến tranh chấp quyền lợi ở Trường ĐH Hoa Sen, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại liên quan đến tranh chấp giữa nguyên đơn là hai công ty là Công ty cổ phần I.Connect, Công ty Co-ordinate và bị đơn là Trường ĐH Hoa Sen.

  Tuyển sinh -- Recruitment, marketing

 73. Trường cao đẳng: "Lấy đâu ra sinh viên để dạy?"
  17/08/2016    -   Ngân Anh – Lê Huyền
  Trong bối cảnh điểm chuẩn đại học cũng chỉ bằng điểm sàn như hiện nay, các trường cao đẳng tự nhìn nhận mình “chết là cái chắc”.
 74. "Nguồn thí sinh khoảng trên 23 điểm đã...cạn kiệt"
  24/08/2016    -   Ngân Anh – Lê Huyền
  Nhiều ý kiến phân tích hiện tượng nhà nhà xét tuyển bổ sungnăm nay làhệ lụy của nhiều năm trước tích lũy lại.
 75. Trường lớn, bé đều xét tuyển bổ sung: Vì đâu nên nỗi?
  21/08/2016    -   Ngân Anh
  Việc các trường đại học rầm rộ đăng thông tin xét tuyển bổ sung, trong đó có những trường hợp “lần đầu tiên trong lịch sử” như Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội, khiến các chuyên gia chuyển sinh phải xắn tay áo để giải mã hiện tượng.
 76. Một loạt trường hạ điểm để xét tuyển bổ sung
  20/08/2016    -   Ngân Anh - Lê Văn
  Tính tới ngày 20/8, một loạt trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn đại học đợt 1.
 77. "Xét tuyển bổ sung là dịp các trường nhìn lại mình"
  22/08/2016    -   Lê Văn
  Lý giải việc nhiều trường tốp đầu phải xét tuyển bổ sung, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, ở những trường có tính cạnh tranh cao không phải tất cả các ngành đều có sức hút thí sinh. Bên cạnh đó, thực tế tuyển sinh năm nay cũng là dịp để các trường nhìn nhận lại mình.
 78. Tuyển bổ sung chỉ là giải pháp tình thế
  23/08/2016    -   Nguyễn Đức Nghĩa
  Dù được gia hạn thêm hai ngày (đến ngày 21-8 thay vì 19-8) nhưng ở thời điểm kết thúc nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia để xác nhận sự nhập học của thí sinh, gần như tất cả các trường ĐH đều phải gọi xét tuyển bổ sung.
  Với nhiều trường, chỉ tiêu bổ sung lên đến hàng ngàn. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cũng giảm khá nhiều.
 79. Lần đầu tiên trong lịch sử ĐH Y Hà Nội “ế ẩm” ngành Y đa khoa
  20/08/2016    -   Thanh Hùng
  Theo ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử trường mà ngành Y đa khoa không tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1. Đó cũng là thực trạng chung của tất cả các ngành.
 80. Nhiều đại học ở Sài Gòn lo lắng vì ít thí sinh nhập học
  19/8/2016    -   Mạnh Tùng
  Trong ngày cuối cùng nộp phiếu điểm để xác nhận nhập học, nhiều trường ở TP HCM vẫn thiếu 20-30% chỉ tiêu.
 81. Vì sao trường đại học phải tuyển bổ sung số lượng lớn
  27/8/2016    -   Phương Hòa
  159 trường, kể cả khối ngành quân đội phải xét tuyển bổ sung cả trăm nghìn thí sinh, là hệ quả của tỷ lệ ảo, nguồn tuyển giảm trong khi chỉ tiêu tăng.
 82. Tỷ lệ 32% thí sinh không thi đại học chuyển sang học nghề là tín hiệu tích cực
  23/08/2016    -   Dạ Thảo
  Theo thống kê của Bộ Giáo dục và đào tạo, năm 2016 tỉ lệ thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tăng khá cao so với năm ngoái, nhiều địa phương có gần 70% học sinh không thi đại học. Và theo chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Văn Thăng (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường CĐ Nghề số 1, Bộ Quốc phòng) cho biết: Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng ra trường lại thất nghiệp. Và hiện có khoảng 30% người đã có bằng Đại học nộp hồ sơ xét tuyển học nghề và đang theo học tại trường.

  Thị trường lao động -- Labor market

 83. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trăn trở khi SV ra trường không có việc làm
  03/08/2016   -   Hoàng Lam
  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, trường đại học chỉ chú trọng tuyển sinh, đào tạo mà chưa gắn với nhu cầu việc làm khiến tỉ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp cao. “Sinh viên ra trường không có việc làm, đi đâu tôi cũng thấy mình như tội đồ”, Bộ trưởng trăn trở.
 84. Người trẻ chê học nghề
  13/08/2016    -   Thu Hằng
  Trường CĐ nghề Than - khoáng sản VN tuyển sinh 4.500 SV cho ngành nghề mỏ. Tuy nhiên, ông Vũ Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh giới thiệu việc làm của trường này, cho biết đến đầu tháng 8 mới chỉ tuyển được 2.500 người. So với ngành nghề khác, mức lương của nghề mỏ (bình quân gần 15 triệu đồng/tháng) xếp vào hàng cao, ra trường có việc làm tại các công ty của Tập đoàn Than - khoáng sản VN, chưa kể trong thời gian học được miễn học phí, ăn ở bao cấp thế nhưng vẫn không thu hút được người học.
 85. "Nhà khoa học không nhất thiết về nước làm việc như nghĩa vụ"
  28/08/2016    -   Đinh Hoàng Bách
  Khả năng phát triển nghiên cứu khoa học trong nước có thể tăng cường thông qua chính sách “gia công chất xám” và “hợp tác nghiên cứu quốc tế”.
 86. What Poor Nations Need to Get By: Money From Migrants
  AUG. 24, 2016   -   SOMINI SENGUPTA
  Amid all the mudslinging and soul-searching about global migration, one thing is often overlooked: the money.
  The millions of migrant workers who drill for oil, deliver pizza or take care of older adults far from home sent nearly $582 billion back to their countries in 2015, according to the World Bank.
 87. 201 5 Law School Graduates Got Fewer Jobs in Private Practice
  AUG. 17, 2016   -   ELIZABETH OLSON
  Last year’s law school graduates landed fewer jobs in private practice than any class in the last two decades, according to the National Association for Law Placement, which tracks developments in the legal profession.
 88. Bỏ biên chế để giảm gánh nặng 11 triệu người ăn lương nhà nước
  09/06/2016   -   theo Vietimes
  “Hiện nay số người hưởng lương và mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói.
 89. Thị trường việc làm ASEAN: Cơ hội nào cho người Việt?
  21/08/2016    -   Nguyễn Phi Vân
  Cánh cửa ASEAN đang mở ra như một cơ hội đầy hấp dẫn cho người lao động trong khu vực nhưng có bao nhiêu người Việt đã sẵn sàng để đón nhận cơ hội này?
  Ba quốc gia có số lượng lao động ASEAn đến làm việc cao nhất là Singapore, Malaysia và Thái lan, với tổng số lao động dịch chuyển đến ba quốc gia này chiếm 97% tổng số lao động dịch chuyển trong khu vực.

  Nhân vật – People in the News

 90. Hoàng Xuân Vinh: Từ cậu bé mồ côi đến nhà vô địch Olympic
  07/08/2016   -   Quỳnh Chi
  Với 202,5 điểm ở chung kết nội dung 10 súng hơi nam, Hoàng Xuân Vinh không chỉ phá kỷ lục Olympic mà anh còn ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng đầu tiên. Để có được vinh quang như ngày hôm nay, xạ thủ số 1 Việt Nam đã phải trải qua tuổi thơ đầy gian khó.
 91. Hôn nhân ngọt ngào của nhạc trưởng nổi tiếng lấy vợ Tây
  17/08/2016    -   Sơn Hà - Xuân Quý - Bạt Tuấn - Huy Phúc
  Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã có những trải lòng với chuyên mục Hotface về người vợ Tây chơi violon, về con trai duy nhất 19 tuổi đẹp trai, cao lớn thích theo đuổi lĩnh vực công nghệ.
  Nhạc trưởng Lê Phi Phi tiết lộ về cuộc hôn nhân với người vợ Tây.
 92. Hiện tượng Thái Bá Tân
  27/08/2016   -   Mặc Lâm
  Mạng xã hội hôm nay không những nóng lên và đâu đó người này người khác lại bực dọc vì một nhà thơ mà họ yêu mến nay bỗng dưng tuyên bố những điều gián tiếp từ khước tất cả những gì mà ông từng viết và được ưa chuộng trước đây. Nhà thơ ấy là Thái Bá Tân, với cung cách “khẩu thơ” của những bài ngũ ngôn tuyệt vời.
 93. Minh Béo nhận tội ấu dâm, bị đề nghị 18 tháng tù ở Mỹ
  11/08/2016   -   Đức Trí – Thất Sơn
  Diễn viên hài thừa nhận trước Tòa thượng thẩm Quận Cam về hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi.
  Chiều 10/8 (giờ California, Mỹ), phiên xử lần thứ sáu vụ Minh Béo bị tố cáo tội lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra ở Tòa thượng thẩm Quận Cam, chi nhánh Wesminster, California. Đến nay, diễn viên hài đã bị tạm giam hơn bốn tháng ở nhà tù Theo Lacy, quận Cam.
 94. UC Berkeley chancellor to resign following widespread criticism by faculty
  Aug. 16, 2016   -   Teresa Watanabe
  UC Berkeley Chancellor Nicholas Dirks announced Tuesday he will resign, a move that follows months of criticism by faculty and others over his handling of sexual misconduct cases, a major budget deficit and other campus issues.

 

CHÉN TRÀ THỨ HAI -- SECOND CUP of COFFEE

 1. Nguồn gốc bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan
  16/08/2016    -   Thích Nhất Hạnh
  Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được.
 2. Taiwan’s President Apologizes to Aborigines for Centuries of Injustice
  AUG. 1, 2016    -   AUSTIN RAMZY
  President Tsai Ing-wen of Taiwan offered a formal apology on Monday to aboriginal peoples for centuries of “pain and mistreatment,” and she promised to take concrete steps to rectify a history of injustice.
 3. Georgetown University, Learning From Its Sins
  AUG. 31, 2016   -   DAVID J. COLLINS
  The Jesuit cemetery in St. Inigoes, Md., used to be surrounded by tobacco fields. Over the course of roughly 150 years, those fields were worked by hundreds of slaves owned by the Jesuits. In June, I sat in that cemetery, as a priest and a history professor at Georgetown University, with 16 Jesuit seminarians. We discussed what had happened there in 1838, when several hundred men, women and children were rounded up by the churchmen and their hired agents and transported first by wagon, then by ship to plantations in Louisiana.
 4. Du học sinh Nhật: Không biết nói gì vì thiếu kiến thức
  20/08/2016    -   Nguyễn Thảo
  Đó là chia sẻ của anh Đinh Thành Hưng – trưởng nhóm dự án “10.000 sinh viên đại học Nhật Bản” tại buổi hội thảo “Doju – Giấc mơ đại học Nhật Bản” diễn ra sáng ngày 20/8 do Công ty cổphần Ub9 phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức.
 5. Condemnation of Charter Schools Exposes a Rift Over Black Students
  AUG. 20, 2016   -   KATE ZERNIKE
  With charter schools educating as many as half the students in some American cities, they have been championed as a lifeline for poor black children stuck in failing traditional public schools.
 6. Why Black Men Quit Teaching
  AUG. 27, 2016   -   CHRISTOPHER EMDIN
  Black male teachers are not just expected to teach and be role models; they are also tasked with the work of disciplinarians. The stereotype is that they are best at dispensing “tough love” to difficult students. Black male educators I work with have described their primary job as keeping black students passive and quiet, and suspending them when they commit infractions. In this model, they are robbed of the opportunity to teach, while black male students are robbed of opportunities to learn.
 7. Attack at University in Kabul Shatters a Sense of Freedom
  AUG. 25, 2016   -   MUJIB MASHAL, MOHAMAD FAHIM ABED and ZAHRA NADER
  Men with Kalashnikov rifles and grenades first gunned down a guard at the adjoining school for the blind. One drove a car packed with explosives into the American University’s walls, blowing a gap through it. Two more militants dashed onto campus, where hundreds of students were taking evening classes. The attackers methodically stalked the men and women trapped inside, fighting off the Afghan security forces for nearly 10 hours in a terrifying overnight siege.
 8. Why Olympic Swimmers Win the Most Medals
  Aug. 12, 2016   -   David Johnson
  The most decorated athletes at the Summer Olympics are usually swimmers. Here’s why
  Sport like basketball offers only one one set of medals for men’s and women’s teams, swimming will give away 102 medals to men and women in Rio. Track and field (or athletics, in official Olympics parlance) offers more, at 141, but swimmers tend to be more versatile than track athletes
 9. Why American Schools Are Even More Unequal Than We Thought
  AUG. 12, 2016   -    SUSAN DYNARSKI
  Education is deeply unequal in the United States, with students in poor districts performing at levels several grades below those of children in richer areas.
 10. Weighing the Strengths and Shortcomings of China’s Education System
  AUG. 5, 2016   -   JAVIER C. HERNÁNDEZ
  Nothing stirs passions quite like the debate over the Chinese school system. Critics say it is a test-obsessed bureaucracy that produces students who excel at reciting facts but not much else. Others argue that it is equipping children with exceptionally strong skills, particularly in math and science. Scott Rozelle, a Stanford University economist who runs a rural education program in China, is an author of a new studythat challenges popular conceptions of Chinese schools. In a recent conversation, he discussed the strengths and weaknesses of the Chinese education system, as well as the advice he would offer the country’s leaders.
 11. California students scored better on this year's state tests — but fewer than half met college readiness goals
  Across the state, 48% of students met English language arts standards and 37% met math standards, according to the test results released Wednesday morning. That compares with 44% in English and 34% in math last year.
 12. University of Chicago Strikes Back Against Campus Political Correctness
  AUG. 26, 2016   -   RICHARD PÉREZ-PEÑA, MITCH SMITH and STEPHANIE SAUL
  “Our commitment to academic freedom means that we do not support so-called trigger warnings, we do not cancel invited speakers because their topics might prove controversial, and we do not condone the creation of intellectual ‘safe spaces’ where individuals can retreat from ideas and perspectives at odds with their own,” John Ellison, dean of students, wrote to members of the class of 2020, who will arrive next month.
 13. If You Miss a Train in France, You May Catch a Tune Instead
  AUG. 29, 2016   -   AURELIEN BREEDEN
  the national railroad company, S.N.C.F., has installed in nearly 100 stations across France. They are free for anyone to sit down and play, and travelers from all walks of life have taken to doing just that.
 14. I'm a serious academic, not a professional Instagrammer
  Friday 5 August 2016    
  Using social media to impress people that you know – as well as those that you have never met – has now become a professional concern for many academics. I see more and more of them live tweeting and hashtagging their way through events.

 

HẾT  --  HẸN GẶP LẠI THÁNG MƯỜI

THE END  --  SEE YOU IN OCTOBER